Moje bonusy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

ANABEL ARTO

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego, uczestnictwa w Programie lojalnościowym oraz ochrony danych osobowych Uczestników.

 

Definicje określeń użytych w Regulaminie Programu Lojalnościowego:

1.    Regulamin – niniejszy dokument.

2.    Program – Program lojalnościowy ANABEL ARTO.

3.    MP Alliance Sp. z o. o.– Organizator Programu.

4.    Karta – Karta ANABEL ARTO.

5.    Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepach.

6.    Uczestnik – osoba biorąca udział w Programie, posiadająca zarejestrowaną Kartę wydaną przez Organizatora.

7.    Konto uczestnika programu – zapis w bazie danych dotyczących danych Uczestnika, zebranych punktów, i innych unikalnych informacji dotyczących Uczestnika.

8.    Konto Premium Uczestnika Programu – rabat na kolejne zakupy, zbierany według wartości paragonu. 10% wartości całego paragonu przechodzi jako wartość zniżki na kolejny zakup.

9.    Formularz – strona internetowa Organizatora Programu, na której zainteresowane osoby mogą zarejestrować się w Programie.

10. Sklepy – punkty handlowe Organizatora Programu.

11. Organizatorem Programu oraz właścicielem kart jest MP Alliance Sp. z o.o.

12. Program prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski i związany jest z dokonywaniem zakupów towarów w Sklepach.

13. Celem działania Programu jest sprzedaż towarów, znajdujących się w ofercie Organizatora Programu i przyznawanie Uczestnikom punktów, dzięki którym będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich ofert promocyjnych, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Programie

 

1.    Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

2.    Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów towarów w Sklepach

3.    Każdy Klient Sklepów otrzymuje Kartę, która uprawnia Klienta do zbierania punktów za dokonane w Sklepach zakupy.

4.    Każda Karta posiada swój indywidualny numer.

5.    Kartę mogą otrzymać, osoby które dokonały zakupów w Sklepach po dniu 1 stycznia 2016 r.

6.    Klient staje się Uczestnikiem Programu po dokonaniu rejestracji Karty za pomocą Formularza on-line dostępnego na stronie WWW po zaakceptowaniu Regulamin Programu.

7.    Uczestnicy przy każdych zakupach dokonywanych w Sklepach otrzymują punkty wynikające z wartości dokonanych zakupów.

8.    Saldo punktów jest uaktualniane natychmiast po dokonaniu zakupu. Uczestnik może sprawdzić saldo punktów w Sklepach bezpośrednio u Sprzedawcy oraz w zakładce „Moje Konto” na swoim Koncie Uczestnika na www.klienci.anabelarto.pl

9.    Punkty przyznawane są po wcześniejszym okazaniu Karty lub podaniu przez Uczestnika indywidualnego numeru  Karty.

10. Realizacja uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie może nastąpić wyłącznie w Sklepach po dokonaniu poprawnej weryfikacji Uczestnika.

11. Weryfikacja polega na potwierdzeniu zgodności danych osobowych Uczestnika tj. numeru karty, imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu, posiadanych przez Organizatora Programu, a wskazanych przez Uczestnika przy rejestracji w Programie z danymi podawanymi przez Uczestnika w momencie realizacji uprawnień.

12. Organizator Programu nie ma obowiązku informować Uczestnika o błędnie wypełnionym formularzu. Jeśli formularz rejestracyjny został wypełniony niekompletnie, Organizator Programu podejmie próby nawiązania kontaktu z Klientem, celem uzupełnienia brakujących danych.

13. Dla rejestracji wystarczające jest jednokrotne zgłoszenie. Organizator Programu nie przyjmuje wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.

14. Uczestnik w każdym czasie może zmienić zakres swoich danych osobowych podanych dobrowolnie w trakcie składania Formularza, edytując swój profil Uczestnika na Koncie Uczestnika Programu.

15. Uczestnik w każdym czasie może zmienić swoje decyzje dotyczące kontaktu Organizatora z Uczestnikiem w celach marketingowych, podjętych w trakcie składania Formularza, edytując swój profil Uczestnika na Koncie Uczestnika Programu.

16. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom w formie elektronicznej, na adres mailowy lub SMS-em na numer telefonu, które zostały wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3

KARTA

 

1.    Karta umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie. Zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie Karty. Do czasu rejestracji w Programie Karta uprawnia jedynie do zbierania punktów.

2.    Rejestracja Karty polega na wprowadzeniu danych wskazanych przez Klienta w Formularzu.

3.    Wypełnienie Formularza wymaga akceptacji Regulaminu.

4.    Po wypełnieniu Formularza na wskazany przez Uczestnika nr telefonu wysyłany jest kod aktywacyjny oraz hasło dostępu do Konta uczestnika programu.

5.    Po zatwierdzeniu wypełnionego prawidłowo Formularza Uczestnik w celu aktywacji konta musi wpisać otrzymany w SMS kod aktywacyjny.

6.    Wpisanie prawidłowego kodu aktywacyjnego uaktywnia Konto użytkownika programu.  

7.    Po rejestracji Karta zostaje przypisana do osoby – Uczestnika programu.

8.    Karta jest własnością Organizatora Programu przez cały czas trwania Programu.

9.    Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.

10. W przypadku, gdy Uczestnik utraci Kartę lub Karta zostanie zniszczona w sposób trwały, jak też w sytuacji, w której Uczestnik podejrzewa, że osoba nieupoważniona wykorzystuje jego Kartę, Uczestnik powinien poinformować o takim zdarzeniu Organizatora Programu na adres e-mail lub osobiście w dowolnym Sklepie, wskazując okoliczności utraty, trwałego uszkodzenia lub podejrzenia korzystania przez osoby nieuprawnione z numeru Karty. Należy podać przy tym wszystkie dane z formularza rejestracyjnego.

11. W przypadku zgłoszenia utraty Karty, trwałego zniszczenia lub zgłoszenia podejrzenia, wykorzystywania przez osoby nieuprawnione numeru Karty, Karta zostanie unieważniona, zaś Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta z nowym numerem. Posiadane przez Uczestnika punkty, do dnia otrzymania zgłoszenia zostaną przeniesione na nową Kartę. W tym przypadku wymagane będzie podanie wszystkich danych jak przy rejestracji karty i dokumentu jednoznacznie potwierdzający tożsamość.

12. Karta może zostać unieważniona w przypadku, gdy Uczestnik w sposób uporczywy narusza postanowienia Regulaminu, pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń oraz w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie. W przypadku unieważnienia Karty z powodów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym posiadane na Karcie punkty zostają unieważnione.

 

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

1.    Uczestnicy za każde zakupy towarów będących w ofercie Organizatora Programu w Sklepach otrzymują punkty w ilości stanowiącej równowartość dokonanych zakupów, przy przeliczeniu, że 10 złoty równa się 1 punkt.

2.    Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

3.    1 pkt. jest równoważny 1 zł. rabatu, który może być wykorzystany przez Uczestnika w przyszłych zakupach.

4.    Punkty gromadzone przez Uczestnika są gromadzone na indywidualnym Koncie Uczestnika Programu.

5.    Punkty gromadzone na indywidualnym Koncie Uczestnika Programu są ważne, czyli można je zrealizować, przez 12 miesięcy. Oznacza to, że Uczestnik dokonujący zakupów będzie miał przyznane punkty i będą one ważne przez 12 miesięcy.

6.    Warunkiem otrzymania Punktów jest okazanie Karty albo podanie numeru Karty, najpóźniej przed dokonaniem zapłaty. Po uiszczeniu zapłaty, naliczanie punktów w Programie nie jest możliwe.

7.    Uczestnik zawsze otrzymuje punkty za faktycznie uiszczoną cenę towaru.

8.    W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru, za które Uczestnik otrzymał Punkty, w szczególności: zwrotu towaru, odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu, wypowiedzenia umowy, Organizator Programu unieważnia przyznane Uczestnikowi punkty, w takim zakresie w jakim została dokonana rezygnacja z zakupionego towaru. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

9.    Uczestnik może otrzymać informację o ilości posiadanych przez siebie punktów, w każdym Sklepie oraz po zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją. W trakcie logowania niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól na stronie logowania.

10. Przyznane Punkty są zapisywane oddzielnie dla każdego Uczestnika w systemie elektronicznym Organizatora Programu.

11. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności posiadanej liczby punktów, powinny zostać przekazane Organizatorowi Programu w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o posiadanej liczbie punktów. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki otrzymane w związku z nabyciem towarów, za które przyznane zostały punkty. Po otrzymaniu zawiadomienia Organizator Programu podejmie postępowanie wyjaśniające i nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia poinformuje Uczestnika o wynikach postępowania wyjaśniającego. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się potwierdzenia ilości zapisanych na Karcie punktów.

 

§ 5

REALIZACJA PUNKTÓW

1.    Realizacja posiadanych przez Uczestnika punktów odbywa się poprzez wymianę określonej liczby punktów na rabat na towary.

2.    Maksymalny rabat na towary może wynieść 75% ich wartości detalicznej.

3.    Realizacja punktów może nastąpić wyłącznie w Sklepach.

4.    Realizacja punktów odbywa się zgodnie z przelicznikiem 1 punkt = 1 złoty.

5.    Uczestnik, który chce zrealizować punkty powinien o tym poinformować Sprzedawcę, najpóźniej przed rozpoczęciem procesu płatności za zakupiony towar oraz wskazać ilość realizowanych punktów.

6.    Punkty są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich przyznania i po tym czasie, jeśli nie zostaną zrealizowane przepadają. Punkty przepadają zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie tzn. punkty uzyskane wcześniej przepadają w pierwszej kolejności.

7.    Uczestnik może zrealizować punkty, przy kolejnych zakupach, następujących po zakupach, w których zostały one Uczestnikowi przyznane.

 

§ 6

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

1.    Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja, następuje na podstawie oświadczenia składanego przez Uczestnika pisemnie na adres Organizatora Programu lub mailowo na adres e-mail Organizatora Programu, lub na Formularzu Konta uczestnika programu.

2.    Z ważnych powodów Organizator Programu, w każdym czasie może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, w formie pisemnej lub mailowej.

3.    Wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika zostają unieważnione z chwilą zakończenia jego udziału w Programie.

4.    Zakończenie udziału w Programie, niezależnie od przyczyny powoduje unieważnienie Karty. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu posiadanej Karty, stanowiącej własność Organizatora Programu. Zwrot może nastąpić w dowolnym Sklepie lub korespondencyjnie na adres Organizatora Programu.

 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Programu.

2.    Organizator Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim.

3.    Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz przysługujących mu praw określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Organizatora Programu.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora Programu, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Programu oraz w Sklepach.

2.    Organizator Programu może w każdym czasie zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnik zostanie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana na stronie internetowej Organizatora Programu, w Sklepach.

3.    W przypadku czasowego zawieszenia Programu, posiadane przez Uczestnika punkty nie przepadają.

4.    Po zakończeniu Programu przez Organizatora Programu, Uczestnik będzie miał prawo do wykorzystania zgormadzonych przez niego punktów, w terminie określonym przez Organizatora Programu oraz ogłoszonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu realizacja punktów nie będzie możliwa.

5.    Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.